Vervuiling en overlast zijn afkomstig van verschillende bronnen. Sommige soorten vervuiling zijn afkomstig van één soort bron; andere soorten worden uitgestoten door verschillende bronnen.

Als je zelf metingen wilt gaan verrichten, is het belangrijk om te weten of je de vervuiling van één bron wilt onderzoeken, of juist de concentraties van een stof die uit verschillende bronnen afkomstig kan zijn. In onderstaande figuur is te zien welke soorten vervuiling afkomstig zijn uit welke soorten bronnen.

Hieronder beschrijven we per bron welke vervuiling en overlast daarvan afkomstig zijn. Op de pagina Welke stoffen vervuilen de lucht is meer informatie te vinden over de verschillende stoffen (in de lucht).

Landbouw

In directe omgeving van met name pluimveestallen (tot ca 300 m) kunnen verhoogde concentraties fijnstof worden gemeten. Het betreft hier deeltjes die groter zijn dan 2,5 µm. Andere vormen van vervuiling en overlast vanuit de landbouw zijn ammoniak en geur.

(Weg-)verkeer

Wegverkeer in Nederland is het beste te meten aan de hand van de uitstoot van stikstofdioxide. Hoewel fijnstof ook wordt uitgestoten via verkeer, zijn er zo veel andere bronnen van fijnstof dat het weinig zin heeft om de bijdrage van verkeer aan fijnstof te meten.

Industrie, scheepvaart, en havens

In gebieden met industrie, scheepvaart en/of havens kunnen verschillende stoffen vrijkomen die hoofdzakelijk afkomstig zijn van verbrandingsprocessen: fijnstof en stikstofdioxide.

Houtstook

Houtstook kan zorgen voor uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof.