Zelf meten

Data delen

Houtrook

Projecten

Vuurwerkexperiment

Ik wil graag luchtkwaliteit meten. Welke sensor kan ik hiervoor gebruiken? Ik wil graag luchtkwaliteit meten maar geen duur apparaat kopen. Kan ik een apparaat of sensor huren?

Zelf meten

Ik wil graag luchtkwaliteit meten. Welke sensor kan ik hiervoor gebruiken?

Tegenwoordig kan iedereen zelf luchtkwaliteit meten en bijdragen aan dataverzameling over de kwaliteit van onze lucht. Wilt u zelf meten? Dit vraagt om enkele tips & trucs. Voordat u de hardware plus sensor gaat kopen is het belangrijk om na te denken over de vraag wat u wilt bereiken en hoe u dit gaat realiseren. Denk hierbij aan welke stof u wilt meten, de gewenste kwaliteit van de metingen en de wijze van dataverzameling. Lees meer op de pagina Zelf meten. Heeft u vervolgens de keuze gemaakt wat u wilt gaan meten, dan is de volgende vraag hoe en waarmee. Hiervoor kunt u terecht op onze pagina over Meetinstrumenten.

Ik wil graag luchtkwaliteit meten maar ik wil liever geen duur apparaat kopen. Kan ik een meetapparaat huren?

Niet alle apparaten zijn duur! De goedkopere sensoren zijn al verkrijgbaar vanaf circa 18 euro. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het overzicht  sensoren en apparaten op dit kennisportaal. Enkel de kosten voor een chip om de signalen van de sensor door te geven en een USB-kabel en voeding komen hier nog bij. Voor zover wij weten zijn apparaten niet te huur.

Ik meet zelf ook met een sensor of meetapparaat. Is het mogelijk mijn data te delen? Ik meet zelf ook met een sensor of meetapparaat. Is het mogelijk mijn metingen zichtbaar te maken op de online kaart van het vuurwerkexperiment?

Data delen

Ik meet zelf ook met een sensor of meetapparaat. Is het mogelijk mijn data  te delen?

Voor dit doel hebben we het Samen Meten Dataportaal in het leven geroepen. We zien namelijk veel voordelen in het beschikbaar stellen van data van iedereen die meet aan luchtkwaliteit op een centrale plaats. Zo is er simpelweg meer data beschikbaar, meer controle op kwaliteit, en kunnen we onderling van elkaar leren. Wil jij je data ook delen? Neem contact op met ons via email: samenmeten@rivm.nl. We kijken dan in overleg of en hoe we jouw data kunnen ontsluiten. Op dit moment hebben wij een protocol voor het real time leveren van data van een of enkele sensoren.  Bij een netwerk van sensoren die de data via een API beschikbaar maken, kijken we of we de API kunnen gebruiken.  Voor het ontsluiten van de data maken we met elkaar enkele afspraken. Dat gaat bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van data, verstrekking van informatie over de herkomst en behandeling van de sensordata en het tonen van de locatie van de sensor op de kaart. 

Ik meet zelf ook met een sensor of meetapparaat. Is het mogelijk mijn metingen zichtbaar te maken op de online kaart van het vuurwerkexperiment?

Iedereen die zelf fijn stof meet, kan meedoen met het experiment 2017/2018. Althans, als het lukt de meetgegevens te delen op het portaal.

Mogelijkheid 1) Voor het meten van fijn stof van vuurwerk kunnen verschillende goedkope sensoren (< 20 EURO) worden gebruikt. Voor twee van die sensoren, de Nova SDS011 en de Shinyei PPD42,  heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu samen met The Things Network aansluitschema’s gemaakt, inclusief software om ze vanaf een ESP of Arduino uit te lezen. De informatie en software komt in fases op de Github pagina van Samen MetenExterne link.  Ook wordt de vorm van het via LoRa door te geven datapakket gespecificeerd.

Mensen  die nog een sensor van vorig jaar hebben, de Shinyei PPD42N, kunnen deze aan het RIVM sturen. Dan krijgen ze een versie van de nieuwe software erop terug. Stuur de sensoren (alleen het pakketje met de sensor/ESP, dus geen voeding of kabel) aan: “Secretariaat MIL,  RIVM, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven” en vergeet niet het retouradres te vermelden. Wil je de software zelf updaten, kijk dan op de Github pagina van Samen MetenExterne link.

Mogelijkheid 2) Voor het Samen Meten Dataportaal hebben we een protocol ontwikkeld. Zie antwoord op de vraag hierboven.

Kan ik zelf houtrook meten? Kan ik houtrook meten met behulp van de stofsensoren van het vuurwerkexperiment? Kan ik houtstook meten met de Dylos? Kan ik houtstook meten met behulp van iSPEX Kan ik houtstook meten met een e-nose?

Houtrook

Kan ik zelf houtrook meten?

Het ligt eraan wat je precies met de meting wilt. Bijvoorbeeld:
a)    Detecteren (vaststellen dat er ergens hout gestookt wordt)
b)    Precies meten (de grootte van de bijdrage aan een concentratie bepalen, bijvoorbeeld van fijn stof)

a) Het is denkbaar dat je houtrook kunt detecteren met sensoren die concentraties meten van fijn stof. Bij houtstook komen vooral veel kleinere deeltjes vrij: ultrafijn stof met een afmeting kleiner dan 0,1 micrometer. Helaas zijn sensoren voor ultrafijn stof erg duur (minstens enkele duizenden Euro’s). Betaalbare fijnstofsensoren zoals die van Shinyei (gebruikt in het vuurwerkexperiment) of Dylos kunnen deze kleine deeltjes niet meten. Ze tellen het aantal deeltjes groter dan 0,3 (of 0,5 of 1) micrometer en zijn gevoelig voor vocht dat vaak ook bij verbranding vrijkomt. Mogelijk kun je daarmee houtrook wel detecteren, maar het zal afhangen van de situatie. Dit geldt voor alle sensoren die op basis van lichtverstrooiing deeltjes tellen.  

b) Het is lastig om met geavanceerde meetapparaten concentraties te meten en die in verband te brengen met houtstook. Fijnstofbijdrages meten is onder andere moeilijk omdat de bijdrages vaak maar klein zijn ten opzichte van de totale concentratie, behalve bij grote bronnen met een bekend tijdstip zoals het vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Er zijn voor fijn stof veel verschillende bronnen en er is sprake van een hoge achtergrondconcentratie. Het is dan moeilijk om de bijdrage van een specifieke lokale bron aan fijn stof goed te meten. 
De betaalbare sensoren zoals die van Shinyei of Dylos tellen het aantal deeltjes groter dan 0,3 tot 1 micrometer. Officiële metingen en de grenswaarden voor fijn stof gaan over de massa van de deeltjes. De omrekening van het aantal deeltjes naar massa is erg onzeker. Er ontbreekt daarom een goede en consistente ijking van dergelijke betaalbare sensoren. Ook dat maakt het zelf meten van de bijdrage van houtstook zeer lastig.
 

Kan ik houtrook meten met behulp van de stofsensoren van het vuurwerkexperiment?
    
Zie het antwoord op de vorige vraag.

Kan ik houtstook meten met de Dylos?

Zie het antwoord op de eerste vraag.
Bij ons is bekend dat de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Groningen een onderzoek naar fijnstof uit houtrook heeft gedaan met de Dylos als meetapparaat. Zij hebben hierover een rapport naar buiten gebracht: https://ggd.groningen.nl/milieu-gezondheid/houtkachels/eindrapport/eindrapport-overlast-door-houtrook.
De conclusie van het onderzoek is dat de Dylos (en het andere meetapparaat, de Atal IAQ) waarden meten die duiden op een hoge concentratie fijnstof nabij de woning van bewoners die overlast ervaren van houtstook . Er is echter geen consistente samenhang gevonden tussen de momenten waarop overlast werd ervaren en gemeten hoge concentraties fijnstof. Daarom is geconcludeerd dat de gemeten waarden van de Dylos en de Atal IAQ nog onvoldoende betrouwbaar zijn en de apparaten op dit moment nog niet bruikbaar zijn om overlast van houtstook te relateren aan actuele fijnstofconcentraties. 
 

Kan ik houtstook meten met behulp van iSPEX?

Er zijn een aantal redenen waarom houtstook helaas niet gemeten kan worden met behulp van iSPEX. Dit heeft vooral te maken met de techniek waarmee iSPEX fijnstof meet. 
iSpex meet over een kolom van 2 km. In deze kolom wordt de "aerosol optical thickness" gemeten. Dit is een maat voor de hoeveelheid licht die wordt geabsorbeerd of verstrooid door stofdeeltjes. Hoe meer stofdeeltjes, hoe minder licht er overblijft. Laag bij de grond zijn er meer stofdeeltjes dan hoger in de lucht. In de iSPEX-methode wordt de gemeten hoeveelheid stof verdeeld over de 2 km in de kolom. De meting zegt dus uiteindelijk weinig over de hoeveelheid fijnstof van houtstook bij jou in de straat.
iSPEX heeft spectra (foto's) onder verschillende hoeken met de zon nodig, het liefst een stuk of twintig. Deze spectra worden gecombineerd tot 1 meetpunt. Dit vertelt ons uiteindelijk meer over het fijnstof in de lucht. Bovendien moeten 20 iSPEX-metingen vrijwel tegelijkertijd worden gedaan met verschillende iSPEX-jes op verschillende iPhones. Die moeten worden gemiddeld om een betrouwbaar getal op te leveren. Het is dus niet voldoende om in jouw straat alleen een foto tot aan de schoorsteen en vervolgens een foto recht omhoog te maken.
Voor meer details over de techniek achter iSPEX kun je terecht op http://ispex.nl/techniek

Kan ik houtstook meten met de e-Nose?

De e-nose wordt gebruikt om veranderingen in concentraties te detecteren, o.a. in de buurt van industrie en bij incidenten. De e-nose reageert op gassen. Bovendien meet de e-nose verschillende gassen tegelijk en geeft daarbij alleen aan als er een (grote) verandering optreedt. Ons is geen ervaring bekend met houtrook. Houtrook levert andere verbindingen, die mogelijkerwijs niet met de huidige e-noses gedetecteerd kunnen worden.

Wij hebben een project. Aan welke voorwaarden moeten wij voldoen om op het kennisportaal geplaatst te worden? Wij hebben een project of een idee hiervoor. Op welk vlak kan het RIVM ons ondersteunen?

Projecten

Wij hebben een project. Aan welke voorwaarden moeten wij voldoen om op het kennisportaal geplaatst te worden?

Uw project kan op onze website geplaatst worden als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het project gaat over het meten van luchtkwaliteit
 • De luchtkwaliteit wordt gemeten met behulp van sensoren en/of burgers.
 • Het project duurt enkele maanden tot jaren
 • Er zijn meerdere mensen of partijen betrokken bij het project, dus er is sprake van ‘samen meten’.
 • Bij voorkeur worden de resultaten van de metingen openbaar beschikbaar gesteld, bv. via een website, rapport, artikel, poster, etc.
 • U levert een tekst aan voor op de website van ca. 300 woorden. Hierin beschrijft u het doel van het project, wie er bij betrokken zijn, waarmee wordt gemeten en hoe lang, waar de metingen en/of resultaten te vinden zijn, en eventuele verwijzing naar de website van het project of de organisatie.
 • U levert een foto aan (max 2MB in formaat .jpg of .png) voor op de website inclusief de bron. Een tweede foto is optioneel.

U kunt ons een email sturen met daarin bovenstaande punten. Wij zullen vervolgens overwegen of uw project geplaatst kan worden.

Wij hebben een project of een idee hiervoor. Op welk vlak kan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ons ondersteunen?

Wij ondersteunen graag projecten op het gebied van samen meten en luchtkwaliteit, maar ook andere aspecten van de leefomgeving zoals geluid, waterkwaliteit, straling etc. Wij bieden in de eerste plaats kennis en ervaring met sensoren en van Citizen Science projecten op deze website. Daarnaast kunnen we partijen en initiatieven met elkaar verbinden.

Om in te kunnen schatten of en hoe wij uw project verder kunnen ondersteunen, vragen wij u ons in ca. 300 woorden uw project te omschrijven en daarin specifiek de rol te benoemen die u voor het RIVM in gedachten heeft. Neem contact op via samenmeten@rivm.nl.

Is er tijdens de jaarwisseling 2017/2018 ook een vuurwerkexperiment? Ik wil graag meedoen aan het vuurwerkexperiment. Kan ik een sensor krijgen? Wat gebeurt er met mijn sensor na Oud & Nieuw? Heeft het zin te blijven meten? Wat gaat het RIVM doen met de data van het vuurwerkexperiment? Mijn sensor geeft geen signaal naar de online kaart. Wat kan er aan de hand zijn? Hoe moet ik de grafieken/data van de Shinyei (een goedkope stofsensor) interpreteren? Hoe is de relatieve verandering van de sensor berekend? Ik wil graag de data van de sensoren in het vuurwerkexperiment gebruiken om een kaart te maken. Is dit mogelijk? De data van de sensoren is niet in een gangbare standaard voor geografische informatie beschikbaar. Wat is hiervoor de reden?

Vuurwerkexperiment

Is er tijdens de jaarwisseling 2017/2018  een vuurwerkexperiment? 

Ja, zie de projectpagina.

Ik wil graag meedoen aan het vuurwerkexperiment. Kan ik een sensor krijgen? 

Had u mee willen doen aan het project 'Vuurwerk 2016-2017'?Leuk om te horen dat u interesse heeft! Als RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu willen we burgers en steden graag ondersteunen bij het zelf meten van de luchtkwaliteit. Op het kennisportaal vindt u daarvoor allerlei informatie. U kunt ons ook volgen op Twitter via@samenmeten.

Helaas hebben we alle beschikbare sensoren uitgedeeld op het Symposium ‘Samen meten aan Luchtkwaliteit’ van 7 december '16. Als het experiment succesvol verloopt, zullen wij naar mogelijkheden zoeken om dit te herhalen en andere projecten op te zetten.

Wat gebeurt er met mijn sensor na Oud & Nieuw? Heeft het zin te blijven meten? 

Als de meting u niet in de weg zit of staat, kunt u de meting nog even door laten gaan. Wij beraden ons nog of en op welke manier we van de metingen willen continueren. We komen daar zo spoedig mogelijk op terug. Wilt u niet meer meten? Geen probleem. Dan kunt u de meting gewoon stoppen. Wij vragen u de sensor dan te retourneren. U kunt hierover contact met ons opnemen via de email.

Wat gaat het RIVM doen met de data van het vuurwerkexperiment?

Het RIVM is aan het verkennen welke mogelijkheden er zijn om goedkope sensoren te gebruiken in het landelijk meetnet luchtkwaliteit en in de ondersteuning van burgers die lokaal luchtkwaliteit willen meten. Wij zijn benieuwd hoe goed de sensoren presteren en wat we er zoal mee kunnen meten. Het vuurwerkexperiment en de data die we hiermee hebben verzameld zijn voor ons waardevolle input om de mogelijkheden van de Shinyei te verkennen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze pagina over het testen en ijken van sensoren.

Mijn sensor geeft geen signaal naar de online kaart. Wat kan er aan de hand zijn? 

Dat kan zijn omdat de eigenaars de sensor hebben losgekoppeld of omdat zonder dat ze het weten de WiFi-verbinding onstabiel is of niet meer werkt, of de sensor kapot is.

Hoe moet ik de grafieken/data van de Shinyei (een goedkope stofsensor) interpreteren?

Wat meten we eigenlijk?

Tijdens het vuurwerkexperiment is gemeten met de Shinyei stofsensor. We kregen van sommige deelnemers de vraag “Wat wordt er nu precies gemeten?”. Met het vuurwerkexperiment wilden we ontdekken in hoeverre we met een goedkope stofsensor een stijging observeren in de hoeveelheid fijnstof tijdens de jaarwisseling De stofsensor geeft pulsjes af die een maat zijn voor de hoeveelheid (fijn)stof in de lucht. Deze pulsjes worden geteld, daarna gemiddeld over 5 minuten, en vervolgens in de grafiek weergegeven.

Relatieve maat

De waarde op de verticale as is een relatieve maat: hoe hoger de waarde, hoe meer (fijn)stof er is gesignaleerd. Dit is niet uit te drukken in een absolute waarde: de waarden op de verticale as geven dus geen concentratie weer (bv. microgram per kubieke meter [µg*m3]). De output van de Shinyei kan dus niet vergeleken worden met de grenswaarden voor fijnstof.

Basislijn

Op basis van de ontvangen pulsjes wordt een basislijn bepaald. De waarde van de basislijn kan per sensor verschillen. Dat betekent dat de sensoren onderling niet direct met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook is het daarom (nog) niet mogelijk om de data van de sensoren ruimtelijk op een kaart weer te geven. Op dit moment is er nog geen methode om de sensoren onderling te vergelijken: hieraan wordt wel hard gewerkt!

Wat veroorzaakt de pieken?

In de grafiek op de website worden de ontvangen pulsjes van de sensor gedurende de dag weergegeven. Door in te zoomen worden meer details zichtbaar. De pieken betekenen dat er relatief veel pulsjes zijn doorgekomen en dat er dus relatief veel (fijn)stof is gemeten. Let op: de sensor is erg gevoelig voor vocht. Het is dus mogelijk dat bij vochtig weer de sensor hier ook op reageert. Tijdens het testen van de sensor is deze ook binnenshuis opgehangen. Activiteiten als koken en stofzuigen zijn dan duidelijk terug te zien. Waar de sensor buitenshuis precies op reageert, is niet altijd duidelijk. Afhankelijk van waar de sensor hangt, kan een dag/nachtritme zichtbaar worden, de spitsuren, incidenteel (zwaar) verkeer of een barbecue en natuurlijk de vuurwerkpiek!

Hoe is de relatieve verandering van de sensor berekend?

De relatieve verandering bij een willekeurige sensor wordt berekend door: (meting_van_deze_sensor)/(lopend_gemiddelde_van_deze_sensor). Het lopende gemiddelde is het gemiddelde van de afgelopen 50 metingen. Iedere meting is een 5 minuut gemiddelde.

Ik wil graag de data van de sensoren in het vuurwerkexperiment gebruiken om een kaart te maken. Is dit mogelijk?

De stofsensoren meten de relatieve verandering in fijnstof. De gemeten waarde per sensor zijn in absolute zin niet direct met elkaar of met andere metingen vergelijkbaar. Daarom wordt er nog aan gewerkt aan het definiëren van een nuttige maat om het effect van vuurwerk op de stofconcentraties weer te geven.

De data van de sensoren in het vuurwerkexperiment is niet in een gangbare standaard voor geografische informatie beschikbaar. Wat is hiervoor de reden?

Het vuurwerkexperiment is één van de eerste onderdelen van een traject om te verkennen wat de mogelijkheden zijn van (goedkopere) sensoren. Omdat het nog werk in uitvoering is, staat de data nog niet in een van de binnen de overheid gebruikelijk gangbare standaarden voor geografische informatie. Er wordt naar gestreefd om de data uiteindelijk in een gangbare standaard beschikbaar te stellen.