Het Dataportaal Samen Meten - samenmeten.rivm.nl

Doel van het dataportaal

Van oudsher monitoren overheidsinstanties de leefomgeving via meetnetten met vaak prijzige referentie-apparaten. Door de snelle innovatie op het gebied van ICT en de ontwikkeling van goedkope sensoren, kan iedereen steeds beter zelf de kwaliteit van de leefomgeving meten. En dat gebeurt dan ook steeds vaker. Bij het RIVM onderzoeken we op welke manier we nieuwe sensordata kunnen gaan gebruiken in de monitoring van de leefomgeving. We experimenteren met sensoren om te kijken wat je er wel en niet mee kunt. We ontwikkelen methoden voor kalibratie (ijking) en validatie van sensordata en proberen dit uit. 

Om sensordata van de leefomgeving gemeten door burgers, decentrale overheden en anderen centraal te ontsluiten en visualiseren stelt het RIVM het dataportaal samenmeten.rivm.nl beschikbaar. Hier kunnen we ook metingen van onze referentiemeetnetten ontsluiten, weliswaar nog ongevalideerd. Het is een experimentele omgeving. Het is niet altijd bekend hoe goed de meetgegevens van de sensoren zijn. Het dataportaal en de daarop beschikbare inhoud kan op ieder moment veranderen. De wensen van de gebruikers van dit portaal nemen we graag mee bij de doorontwikkeling. Momenteel biedt het portaal vooral gegevens voor luchtkwaliteit, maar ook andere omgevingsparameters zoals geluid, waterkwaliteit, hitte, straling e.d. kunnen we (in de toekomst) via het portaal ontsluiten en visualiseren.

Verantwoording, gebruik en deelname

 • Wat kan ik met de data?
  Sensoren hebben praktisch altijd een ander meetprincipe dan de apparatuur die in referentiemeetnetten gebruikt wordt. In het algemeen is de meetruis  (veel) hoger dan bij referentie-apparatuur en kunnen sensoren een verandering van de basislijn vertonen (‘drift’). Zo ontstaan toevallige en systematische verschillen in uitkomsten. De data afkomstig van sensoren zijn dan ook niet gelijkwaardig aan die verkregen met referentie-apparatuur. Dit betekent dat de concentraties gemeten met sensorsystemen een andere (juridische en beleidsmatige) status hebben dan die afkomstig van referentie-apparatuur. Voor het toetsen of grenswaarden worden overschreden worden alleen referentiemetingen gebruikt. Dat kan niet met data afkomstig van sensormetingen. Deze kunnen echter wel gebruikt worden voor het onderzoek naar concentratieverschillen binnen een gebied, in de tijd of bij verschillende windrichtingen. Onderzoek daarnaar vindt volop plaats.
 • Wat is de kwaliteit van de data?
  Dat is in de meeste gevallen nog onderwerp van onderzoek. We benadrukken dat het dataportaal een experimentele omgeving is. De kwaliteit van de sensordata kan sterk verschillen. Er zijn sensoren bij die wij als RIVM aan het begin hebben geijkt aan referentiemetingen. Maar dat geldt niet voor alle sensoren en geijkte sensoren kunnen ook verlopen. Daarnaast experimenteren we met manieren om sensordata op continue basis te ijken en valideren. Dat kan leiden tot bewerking van de data. We spannen ons in hier zo duidelijk mogelijk informatie over te verstrekken. U vindt deze informatie per type sensor op de betreffende projectpagina’s op het kennisportaal.
  Vergelijking met meetgegevens van referentiemeetpunten kan een indruk geven van de betrouwbaarheid van de data. De meetgegevens van de referentiemeetpunten op het dataportaal zijn nog niet gevalideerd.
  Het RIVM is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aan het dataportaal gekoppelde gegevens afkomstig van derden. 
 • Hoe nauwkeurig zijn de locatiegegevens?
  De locatie van de sensoren op de kaart is een benadering. We kiezen ervoor om de locatie iedere keer op een iets andere plek te leggen, zodat geen herleiding naar een bepaald adres mogelijk is.
 • Hoe actueel is de data?
  We spannen ons in de inhoud van het dataportaal en de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud niet (altijd) actueel is. 
 • Hoe kan ik over de data beschikken?
  We maken de data beschikbaar als zogenaamde Open Data. De gegevens zijn vrijelijk beschikbaar tenzij anders vermeld. We werken aan het beschikbaar stellen van de data door middel van een API en verwachten deze in 2018 beschikbaar te kunnen stellen. Op dit moment kunnen de meetgegevens per sensor en variabele gedownload worden. Na het klikken op een sensor komt via “bekijk de data” een grafiek met de tijdserie in beeld. In het menu rechtsboven de grafiek kunnen de data gedownload worden. 
 • Hoe kan ik mijn data op het portaal ontsluiten? 
  Neem contact op met ons via email: samenmeten@rivm.nl. We kijken dan in overleg of en hoe we jouw data kunnen ontsluiten. Op dit moment hebben wij een protocol voor het real time leveren van data van een of enkele sensoren.  Bij een netwerk van sensoren die de data via een API beschikbaar maken, kijken we of we de API kunnen gebruiken.  Voor het ontsluiten van de data maken we met elkaar enkele afspraken. Dat gaat bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van data, verstrekking van informatie over de herkomst en behandeling van de sensordata en het tonen van de locatie van de sensor op de kaart. 
De reactie mogelijkheid is gesloten op deze pagina.