In het project Boeren en Buren gaan boeren, omwonenden en de gemeente Venray, onder begeleiding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu samen luchtkwaliteit meten. Het project heeft als doel om in Venray

1) inzicht te verkrijgen in de concentraties van luchtvervuilende stoffen en de bijdrage van bronnen daaraan en

2)  te onderzoeken in hoeverre het gezamenlijk meten van de luchtkwaliteit en ervaren geurhinder het vertrouwen tussen boeren, omwonenden en de lokale overheid kan vergroten en het gesprek over lokale oplossingen kan faciliteren.

Samen meten

Omwonenden van veehouderijen ervaren geurhinder en maken zich zorgen om hun gezondheid. Zij willen meer inzicht in concentraties van luchtverontreinigende stoffen waaraan zij worden blootgesteld en de bijdrage van lokale bronnen daaraan. Boeren willen meer inzicht in hun staluitstoot en de mate waarin dit bijdraagt aan concentraties in de leefomgeving. Zij hebben belang bij het beter monitoren van de uitstoot van hun bedrijf, om bij te kunnen sturen in hun dagelijkse bedrijfsvoering om zo hun uitstoot te kunnen reduceren. In Venray komen deze vragen bij elkaar in het project Boeren en Buren. Naast de boeren (via LLTB) en de omwonenden (via stichting Gezond Leefmilieu Venray) doen de gemeente Venray en provincie Limburg mee aan het project.

Buitengebied Venray

 

Wat gaan we meten?

Het project is in maart 2019 gestart. De eerste maanden werken de deelnemende partijen de opzet verder uit. Wat en hoe de deelnemers precies gaan meten bepalen we samen. Uit de gesprekken tot nu toe blijkt dat deelnemers de behoefte hebben om inzicht te krijgen in fijnstof, ammoniak en geur. We voorzien de inzet van onder andere fijnstofsensoren en passieve samplers voor ammoniak. Geur is een lastig te meten. We kijken op welke manier we het mee kunnen nemen in het project. Na het bepalen van de opzet gaat het daadwerkelijk meten beginnen. We streven ernaar voor de zomer van 2019 te starten met proefmetingen. Na de zomer start dan een periode van een jaar lang meten.  De deelnemers delen resultaten met elkaar en trekken gezamenlijk conclusies die vertaald kunnen worden in gemeentelijk beleid.

Ook in de stal meten

Boeren willen ook in de stal meten, bijvoorbeeld ammoniak. Dit biedt mogelijk handelingsperspectief voor hun bedrijfsvoering. Het plan is dat de veehouders die aan Boeren en Buren meedoen via een aanpalend project ook gaan meten in de stal. En dat de meetgegevens in samenhang worden geanalyseerd.

Gezamenlijke sessies

Tijdens het project zijn enkele gezamenlijke sessies gepland. Daarin gaat het over de meetopzet en de metingen en over mogelijke oplossingen voor ervaren problemen in de leefomgeving. Het is tijdens deze sessies, maar ook met interviews en vragenlijsten, dat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt in hoeverre het vertrouwen tussen de deelnemers verandert tijdens het proces en welke mechanismen hieronder liggen.

Het project Boeren en Buren is in maart 2019 gestart en loopt tot begin 2021.