Vanaf 25 januari 2021 staan er geluidmetingen op het Samen Meten dataportaal. We laten geluidniveaus zien van de deelnemende meetinstrumenten. De grootheid van het geluidniveau is Leq  in dB(A).  Deze maat past goed bij wat we ook horen.  

Geluidniveau – Leq in dB(A)

Het geluidsniveau Leq staat voor equivalent continuous sound level en wordt in het dataportaal weergegeven als A-gewogen gemiddelde decibel (dB(A)). Geluidniveaus zijn erg variabel en kunnen snel fluctueren. ‘s Nachts kunnen geluidniveaus omlaag gaan tot 30 decibel (dB), maar zodra er een auto voorbij komt loopt het geluidniveau heel snel op tot ongeveer 70 dB om vervolgens weer af te nemen. Daarom wordt het energetisch gemiddelde in een bepaalde periode uitgedrukt met een enkele waarde, de Leq. De tijdsperiode is afhankelijk van de geluidmeter. Sommige geluidmeters slaan elke seconde een waarde op, andere elke minuut.

Het geluidniveau is iets anders dan geluidsbelasting die in de Nederlandse wetgeving is gedefinieerd als de Europese dosismaat Lden. De Lden is een daggemiddelde maat waarbij uren in de avond en nacht zwaarder belast worden.

Ook de luidheid van het geluid is wat anders dan het geluidniveau. Wanneer het menselijk oor een verdubbeling van luidheid waarneemt, komt dit ongeveer overeen met een stijging van het geluidniveau met 10 dB. Daarnaast is het menselijk oor niet voor alle frequenties even gevoelig. Om de geluidniveaus van verschillende frequenties met de waargenomen luidheid te verbinden zijn luidheidscurves opgesteld. Een van deze curves (de A-curve) wordt ook door de geluidmeters toegepast, zodat er sprake is van een A-gewogen gemiddelde. Geluidniveaus afkomstig van geluidmeters die deze curve toepassen worden daarom uitgedrukt in dB(A). Het gemeten geluidniveau komt dan meer overeen met de waarneming van het menselijk oor.